"Харилцан ойлголцлолын санамж бичиг" байгуулан баталгаажууллаа

2018-10-30 18:56:58

Мэдээ

2758

МХҮХ, АЖДХ -д хамтран даатгалын салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, даатгалын салбарын нийгэм эдийн засагт оруулж буй үр нөлөөг дээшлүүлэх, даатгалын салбарын оролцогчдыг чадавхижуулах, "Жолоочийн даатгалын тухай хууль", журмын хэрэгжилтийг хангах зэрэг өргөн хүрээнд хамтран ажиллах зорилгоор "Харилцан ойлголцлолын санамж бичиг" байгуулан баталгаажууллаа.


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга